PROJEKAT: Podsticanje socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini

promo za projekatCentar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” od 1. decembra 2016. godine provodi projekat: “Podsticanje socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.” Cilj projekta je podsticanje socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini uvođenjem novih mjera, inovativnih modela i mreža podrške.

Ključne ciljne grupe projekta su osobe sa invaliditetom, mladi i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne uključenosti.

Kroz seriju promotivnih, edukativnih i zagovaračkih aktivnosti biće dostignuti projektni ciljevi i to:

  1. Definisane i predstavljene konkretne mjere za razvoj socijalnog preduzetništva;
  2. Proširena i ojačana prva zagovaračka platform za razvoj socijalnog preduzetništva “Udruženi možemo više”;
  3. Inicijative socijalnog poslovanja podržane edukativno i finansijski, u skladu sa projektnim mogućnostima i okvirima;
  4. Povećana svijest o značaju socijalnih preduzeća I njihovim potencijalima.

Projekat je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Sarajevu. Aktivnosti  će biti realizovane u saradnji sa Evropskom mrežom za socijalni franšizing „Le Mat“ i mrežom nevladinih organizacija širom Bosne i Hercegovine. Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci (do 31.03.2018).